Šī privātuma paziņojuma mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādus personas datus apstrādā RIX Technologies AS, reģistrācijas numurs: 40003548427, šo personas datu apstrādes nolūkiem un juridisko pamatojumu, apstrādāto personas datu apjomu, apstrādes ilgumu un aizsardzības mehānismiem, kā arī tiesībām, kas Jums ir pieejamas saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.
Šis privātuma paziņojums attiecas gan uz personas datiem, ko esam ieguvuši tieši no Jums, kā arī tādiem personas datiem, ko esam ieguvuši no trešajām personām.
Ja vien personas datu iegūšana no Jums nebūs balstīta noteiktu tiesību normās paredzēto mūsu pienākumu izpildei, mēs uzskatīsim, ka Jūsu lēmums iesniegt mums savus personas datus būs brīvprātīgs. Tāpēc, ja Jūs nevēlēsieties iesniegt savus personas datus mums, tam nebūs nekādu negatīvu seku, tomēr, lūdzu, ņemiet vērā, ka zināmos gadījumos, ja mēs nevarēsim iegūt Jūsu personas datus, mēs nevarēsim nodrošināt visus mūsu pakalpojumus.
Lai nodrošinātu mūsu pienākumus attiecībā uz atbilstošu personas datu apstrādi, mēs regulāri uzraugām savas darbības personas datu apstrādes jomā. Tāpēc mēs esam tiesīgi jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo privātuma paziņojumu, lai aprakstītu visas izmaiņas attiecībā uz mūsu veiktajām personas datu apstrādes darbībām.

Kas ir tiesīgs apstrādāt jūsu personas datus un kam var tikt nodoti jūsu personas dati?

Jūsu personas datus ir tiesīgs apstrādāt RIX Technologies AS, reģistrācijas numurs: 40003548427, kurš ir uzskatāms par personas datu pārzini Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē un kura kontaktinformācija ir šāda:

 • juridiskā adrese: Blaumaņa iela 5A – 3, Rīga, LV-1011, Latvija;
 • epasts: info@rixtech.lv.

Vienlaicīgi noteiktos gadījumos mēs esam tiesīgi pilnvarot kādu trešo personu apstrādāt Jūsu personas datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nodosim Jūsu personas datu trešajām personām tikai:

 • ja mēs esam noslēguši līgumu ar Jūsu personas datu saņēmēju un esam pārliecināti, ka Jūsu personas datu saņēmējs spēs nodrošināt atbilstošu aizsardzību personas datu apstrādē,
 • ja mums ir tiesību normās noteikts pienākums nodot Jūsu personas datus attiecīgajam saņēmējam.

Jūsu personas datus mēs varam nodot šādām personas datu saņēmēju kategorijām:

 • personas datu apstrādātājiem, kas mums sniedz noteiktus pakalpojumus ikdienas darbības nodrošināšanai vai īpašu notikumu organizēšanai, piemēram, biroja apsardzes pakalpojumu sniedzējiem, IT servisu nodrošinātājiem, pasta un kurjera pakalpojumu sniedzējiem, fotogrāfiem, personāla atlases uzņēmumiem, pasākumu organizētājiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem:
  1. apstrādātājs saņem no mums tikai tādu personas datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrētā uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai;
  2. apstrādātājs apstrādā Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un neizmanto citiem mērķiem, kā arī nenodod Jūsu personas datus citām personām bez mūsu iepriekšējas piekrišanas;
 • citiem personas datu saņēmējiem, tajā skaitā finanšu pārskatu revidentiem, mūsu finanšu un juridiskajiem konsultantiem, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī tiesām, lai mēs varētu nodrošināt mums saistošu tiesību normu prasību izpildi vai aizstāvētu savas leģitīmās intereses.

Personas dati tiek apstrādāti tikai ES/EEZ teritorijā un netiek nodoti ārpus ES/EEZ teritorijas.

Ko mēs darām, lai aizsargātu jūsu personas datus?

Mēs rūpējamies, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati vienmēr ir drošībā, kā arī lai to apstrāde tiktu veikta atbilstoši piemērojamām tiesību normām un labākajai praksei.

Lai nodrošinātu, ka personas datiem var piekļūt tikai tam pilnvarotas personas, kā arī novērstu personas datu neatļautu apstrādi, mēs izmantojam dažādas tehnoloģiskas un organizatoriskas procedūras, kas palīdz nodrošināt atbilstošu aizsardzību mūsu apstrādātajiem personas datiem.

Mūsu personas datu apstrādes procesa drošību apstiprina piešķirtais ISO 9001:2015 sertifikāts, kas norāda uz mūsu uzņēmuma efektīvu un kvalitatīvu pārvaldi. Šādos apstākļos arī mums uzticētie personas dati tiek kvalitatīvi pārvaldīti un atbilstoši aizsargāti.

Kādus personas datus mēs apstrādājam, kādos gadījumos un kādiem nolūkiem mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Mēs varam apstrādāt šādu datu subjektu kategoriju personas datus – mūsu darbinieki un to radinieki, potenciālie darbinieku kandidāti, mūsu klientu un sadarbības partneru kontaktpersonas un citas datu subjektu kategorijas, kuru personas datiem mēs varam piekļūt savu pakalpojumu sniegšanas laikā, potenciālo klientu un sadarbības partneru kontaktpersonas un citi pārstāvji, mūsu biroja apmeklētāji, mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji.

Ņemot vērā mūsu darbību, mēs varam apstrādāt šādas personas datu kategorijas – kontaktinformācija (piemēram, vārds, uzvārds, epasts, telefons un citi), personīga informācija (piemēram, personas kods, dzimšanas datums, izskats, hobiji, darba pieredze un cita informācija, kas var būt iekļauta CV vai citos mums iesniegtos dokumentos), jebkuri citi personas dati, kas mums var kļūt pieejami mūsu sniegto pakalpojumu ietvaros.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja mums ir juridisks pamatojums to darīt:

 • Jūsu piekrišana – kad Jūs nepārprotami esat izteicis savu piekrišanu rakstveidā vai ar savām darbībām apstiprinājis šo piekrišanu (piemēram, saņemt informāciju par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem vai organizētajiem pasākumiem). Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus Jūsu personas datus, kuru apstrādei esat nepārprotami piekritis;
 • mūsu leģitīmās intereses – mēs esam ieinteresēti nodrošināt Jums pēc iespējas plašāku un pielāgotāku pakalpojumu klāstu un pieredzi. Atsevišķos gadījumos mēs esam tiesīgi arī aizstāvēt savas intereses, piemēram, ja esat iesniedzis kādu pretenziju pret mūsu pakalpojumiem vai to kvalitāti. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus Jūsu personas datus, kas tieši nepieciešami šādu mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai;
 • mūsu tiesību normās paredzētais pienākums (likumīgais pienākums) – dažos gadījumos tiesību normas paredz mums noteiktus pienākumus, piemēram, nosūtīt atskaiti nodokļus administrējošām iestādēm u.c. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus Jūsu personas datus, kas tieši nepieciešami šādu mūsu pienākumu izpildei;
 • līguma noslēgšana vai izpilde – ja plānojat ar mums sadarboties, Jūs ar mums slēdzat līgumu. Lai noslēgtu līgumu ar Jums, mums ir nepieciešami noteikti Jūsu personas dati. Tāpat Jūsu personas dati mums ir nepieciešami, lai mēs varētu izpildīt ar līgumu uzņemtās saistības, piemēram, sniegt mūsu pakalpojumus.

Ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz mūsu leģitīmajām interesēm, mēs izvērtējam iespējamo ietekmi uz Jūsu tiesībām un brīvībām un nodrošinām, lai mūsu leģitīmās intereses apstrādāt Jūsu personas datus negatīvi neietekmētu Jūsu tiesības un brīvības.

Mēs esam tiesīgi izmantot personas datus šajā privātuma paziņojumā aprakstītajiem nolūkiem, kā arī citiem nolūkiem, par kuriem esam Jūs informējuši personas datu iegūšanas brīdī.

Detalizētāk par Jūsu personas datu apstrādes juridisko pamatojumu un nolūkiem lasiet turpmāk šajā privātuma paziņojumā.

Mūsu darbinieki un to radinieki


Personas dati

Juridiskais pamatojums

Apstrādes nolūks

Darba tiesiskajām attiecībām nepieciešamie personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, bankas konts un citi).

Līguma noslēgšana un izpilde.

Nodarbinātības nodrošināšana.

Personīga informācija (piemēram, darba pieredze, profesionālās zināšanas un citi).

Leģitīmas intereses.

Mūsu un mūsu profesionāļu komandas pieredzes apraksts pakalpojumu piedāvājumos.

Informācija par jubilejām vai citiem privātiem notikumiem.

Jūsu piekrišana.

Motivēšanas un saliedēšanas pasākumu organizēšana.

Potenciālie darbinieku kandidātiPersonas dati

Juridiskais pamatojums

Apstrādes mērķis

Jebkādi CV ietvertie personas dati.

Leģitīmās intereses.

Iespējamu darba tiesisko attiecību nodibināšana un labāko talantu piesaiste uzņēmuma darbībai.

Biroja apmeklētāji


Personas dati

Juridiskais pamatojums

Apstrādes mērķis

Jebkādi personas dati, kas iegūstami video novērošanas kameru ierakstos.

Leģitīmās intereses.

Noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana saistībā ar mūsu īpašuma aizsardzību.

Mūsu klientu un sadarbības partneru kontaktpersonas un citi pārstāvji


Personas dati

Juridiskais pamatojums

Apstrādes mērķis

Kontaktinformācija (piemēram, vārds, uzvārds, epasta adrese, telefona numurs un citi personas dati).

Līguma noslēgšana un izpilde.

Līguma noslēgšanai vai izpildei nepieciešamās komunikācijas nodrošināšana.

Personīga informācija (piemēram, dzimšanas datums un citi personas dati, kas iegūti tieši no datu subjektiem pastāvošo attiecību ietvaros vai no publiski pieejamiem avotiem)

Leģitīmās intereses.

Mūsu uzņēmuma un piedāvāto produktu popularizēšana un citu mārketinga aktivitāšu organizēšana.   Klienta attiecību pārvaldības datu bāzes (CRM) uzturēšana un mūsu mārketinga aktivitāšu reģistrēšana.

Mūsu pakalpojumu ietvaros apstrādātie personas dati


Personas dati

Juridiskais pamatojums

Apstrādes mērķis

Jebkādi personas dati, ko varam tieši vai pastarpināti iegūt mūsu pakalpojumu sniegšanas laikā no mūsu klientiem, kuriem sniedzam pakalpojumus.

Leģitīmās intereses.

Līgumā ar mūsu klientu paredzēto pakalpojumu nodrošināšana.

Potenciālo klientu un sadarbības partneru kontaktpersonas un citi pārstāvji

Personas datiJuridiskais pamatojumsApstrādes mērķis
Kontaktinformācija (piemēram, vārds, uzvārds, epasta adrese, telefona numurs).Leģitīmās intereses.Mūsu uzņēmuma un piedāvāto produktu popularizēšana un citu mārketinga aktivitāšu organizēšana.   Klienta attiecību pārvaldības datu bāzes (CRM) uzturēšana un mūsu mārketinga aktivitāšu reģistrēšana.

Tīmekļa vietnes apmeklētāji

Personas datiJuridiskais pamatojums Apstrādes mērķis
WordPress sesijas sīkdatnesLeģitīmās interesesLietotāja sesijas nodrošināšana.
WordPress uzstādījumu sīkdatnes
Leģitīmās intereses
Lietotāja izvēļu saglabāšana
WordPress daudzvalodu spraudņa sīkdatne pll_language
Leģitīmās intereses
Lietotāja valodas izvēles saglabāšana
Google analytics sīkdatnes
Leģitīmās intereses
Vietnes lietošanas statistikas vākšana lietotāju pieredzes uzlabošanas nodrošināšanai

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr mums ir juridisks pamatojums to darīt vai arī kamēr ir spēkā citi mums saistoši nosacījumi. Piemēram, Jūsu personas datu glabāšanas termiņus var ietekmēt šādi apstākļi:

 • tiesību normās noteiktā kārtība, kādā mēs varam īstenot savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt noteiktu termiņu;
 • kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamatojums.

Zūdot minētajiem nosacījumiem Jūsu personas datu apstrādei, Jūsu personas dati tiek neatgiezeniski dzēsti/iznīcināti un/vai anonimizēti.

Kādas ir jūsu tiesības?

Lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi, Jums ir pieejamas vairākas tiesības, ko Jūs varat izmantot attiecībā uz Jūsu personas datiem. Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot šajā privātuma paziņojumā norādīto kontaktinformāciju.

Piekļuve Jūsu personas datiem

Jums ir tiesības lūgt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, kas saistīti ar Jums.

Tiesības labot Jūsu personas datus

Ja uzskatāt, ka mūsu apstrādātie personas dati par Jums nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši, Jums ir tiesības lūgt savus personas datus atjaunot vai izlabot.

Tiesības atsaukt savu piekrišanu

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs esat tiesīgi jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt.

Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz elektroniskas informācijas par mūsu jaunumiem saņemšanu, Jūs varat veikt saņemtajā e-pastā norādītās darbības vai sazināties ar mums.

Tiesības iebilst vai ierobežot personas datu apstrādi

Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz mūsu tiesiskām (leģitīmām) interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto personas datu apstrādi.

Saņemot Jūsu iebildumus pret mūsu veikto personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām (leģitīmajām) interesēm, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus vai ierobežosim to apstrādi, ja vien mēs nevaram pamatot Jūsu personas datu apstrādi ar atbilstošām mūsu tiesiskām (leģitīmām) interesēm vai mūsu tiesībām aizstāvēt savas likumīgās prasības.

Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam neprecīzus Jūsu personas datus vai mūsu veiktā personas datu apstrāde nav tiesiska, Jūs varat lūgt ierobežot mūsu veikto personas datu apstrādi.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja Jūsu personas datu apstrāde tiek ierobežota, pastāv iespēja, ka mēs nevaram nodrošināt visas Jums pieejamās darbības, tajā skaitā Jūs varat nesaņemt visus labumus, ko mēs piedāvājam.

Tiesības prasīt izdzēst Jūsu personas datus

Ja Jūs uzskatāt, ka mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati tiem nolūkiem, kam tie tika iegūti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu un citos apstākļos, Jūs varat lūgt dzēst savus personas datus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varēsim dzēst Jūsu personas datus tikai tajos gadījumos, kad mums nav saistošs pienākums saglabāt Jūsu personas datus noteiktiem, tiesību normās paredzētiem mērķiem, vai arī ja mums nepastāv cits juridisks pamatojums apstrādāt Jūsu personas datus.

Tiesības lūgt pārnest Jūsu personas datus

Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem. Ja tas ir tehniski iespējams, uz Jūsu lūguma pamata mēs varam nodot Jūsu personas datus arī citam pakalpojumu sniedzējam.

Tiesības iesniegt sūdzības par mūsu veikto personas datu apstrādi

Ja uzskatāt, ka mūsu veiktā personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības, Jūs varat jebkurā brīdī iesniegt sūdzību mums. Mēs izskatīsim Jūsu sūdzību un sniegsim atbildi tiesību normās paredzētajos termiņos.

Jūs esat tiesīgi iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijai.