Aktuālie pētījumi

Procesizraces metodēs balstīts lietvedības dokumentu apstrādes darbplūsmu analīzes modelis

2023.04. – 2025.03.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir izveidot procesizraces metodēs balstītu lietvedības dokumentu apstrādes darbplūsmu analīzes modeli, kurš ietver:

 • Uz biznesa lomām balstītas dokumentu darbplūsmu reprezentāciju, kas nodrošina dokumentu apstrādes uzdevumu plūsmu grupēšanu atbilstoši uzdevumu veidiem un izpildītāju lomām, tādējādi ļaujot identificēt tipiskākās darbplūsmas
 • Metrikas darbplūsmu efektivitātes vērtēšanai darbplūsmu, struktūrvienību, darbinieku un laika griezumā
 • Metodes dokumentu apstrādes faktisko darbplūsmu analīzei, un faktisko un normatīvo darbplūsmu atbilstības vērtēšanai.
Progress:

Uzsāktas pētījuma pirmās divas aktivitātes. Otrās aktivitātes starpnodevums ir veiksmīgi prezentēts IKTC Padomē.

Pabeigtie pētījumi

Dokumenta reprezentācijas modeļa veidošana dokumentu automatizētas klasifikācijas augstas precizitātes nodrošināšanai

2021.04. – 2022.05.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir attīstīt iepriekšējā pētījumā (1.10 “Dokumentu klasificēšanas, indeksēšanas un piešķiršanas automatizēta procesa modeļa izveide”) izstrādāto dokumentu klasificēšanas ietvaru trīs virzienos.

 1. Dokumenta reprezentācija tiks paplašināta līdztekus vārdnīcas vektoram iekļaujot tajā arī dokumenta loģiskās struktūras reprezentāciju.
 2. Modelī tiks iekļautas iespējas analizēt iestādes vēsturisko dokumentu kopu, izveidot labi nodalītu, stabilu un balansētu klašu sistēmu.
 3. Tiks izveidots vienots ietvars skenēto un digitālo dokumentu klasificēšanai.

Pētījums ir veiksmīgi pabeigts.

Publikācijas:
 • Rāts, J., Pede, I. Using a Topic Based Model to Automate Indexing and Routing of Incoming Enterprise Documents. Baltic J. Modern Computing, Vol. 10 (2022), No. 3, 545-559, https://doi.org/10.22364/bjmc.2022.10.3.25
 • Rats, J. and Pede, I. (2022). Supporting Trainset Annotation for Text Classification of Incoming Enterprise Documents. In Proceedings of the 11th International Conference on Data Science, Technology and Applications, ISBN 978-989-758-583-8, ISSN 2184-285X, pages 211-218. DOI: 10.5220/0011113000003269

Lietotāju atbalsta viedais asistents

2019.09. – 2021.05.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis bija izveidot un aprobēt apmācāmu lietotāja atbalsta viedā Asistenta modeli. Modelim ir jānodrošina elastīga sadarbība starp procesā iesaistītajām trim pusēm (lietotāju, atbalsta darbinieku un datorizētu asistentu), kuras rezultātā asistents pakāpeniski apgūst, kā atbildēt uz lietotāja biežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja Asistenta atbildes lietotājam nepalīdz, tad lietotāja jautājumu var novirzīt atbalsta darbiniekiem. Atbalsta darbinieki iegūst iespēju izmantot Asistenta zināšanu krātuvi komunikācijā ar lietotāju, kā arī iespēju izmantot komunikācijā iegūto informāciju, lai papildinātu un uzlabotu zināšanu krātuvi.

Pētījuma ietvaros izstrādātais Asistenta prototips tika aprobēts piecās iestādēs. Asistenta ieviešana palīdzēs IT produkta lietotāju apmācības būtisku daļu pārnest no klātienes formas (lietotāju klātienes kursi ar produkta piegādātāja speciālistu piedalīšanos) uz tiešsaistes aktivitātēm, ļaujot lietotājiem iegūt nepieciešamo informāciju brīdī, kad tā ir vajadzīga.

Publikācijas:
 • J. Rāts, I. Pede. Structuring and Controlling the Knowledge for the Software User Support. Baltic J. Modern Computing, Vol. 9 (2021), No. 2, p. 195-209.
 • J. Rāts, I. Pede. Using a Context Based Knowledge for Software Product User Support. 61st International Scientific Conference on Information Technology and Management Science of Riga Technical University, ITMS 2020 – Proceedings, 2020, 9259307.

Dokumentu klasificēšanas, indeksēšanas un piešķiršanas automatizēta procesa modeļa izveide

2019.04. – 2020.04.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir izveidot dokumentu viedās sistematizācijas procesa modeli, kas ļautu automatizēt medicīnas iestādes dokumentu klasificēšanas, indeksēšanas un piešķiršanas procesu. Izmantojot mašīnmācīšanās metodes, pētījuma ietvaros tika izveidots elastīgs dokumentu viedās sistematizācijas atbalsta ietvars un tā prototips, kurš nodrošina dokumentu klasificēšanas botu apmācību, testēšanu un rezultātu analīzi, kā arī apmācības procesa konfigurēšanu.

Publikācijas:
 • J. Rāts, I. Pede, T. Rubina, G. Vītols. A Machine Learning Based Framework for Enterprise Document Classification. Springer LNBIB, ICEIS 2020: Enterprise Information Systems, vol. 417, p. 87-99.
 • J. Rāts, I. Pede. Document Capturing Automation: Case Study. Baltic J. Modern Computing, Vol. 8 (2020), No. 2, 259-274.
 • J. Rāts, I. Pede, T. Rubina, G. Vītols. A Flexible Model for Enterprise Document Capturing Automation. International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS) 5-7 May 2020, Vol. 1, p. 297-304.

Relāciju/NoSQL datu apstrādes hibrīdmodeļa izmantošanas iespēju analīze efektīvas un elastīgas pieejas nodrošināšanai aktuālajiem un vēstures datiem

2017.11. – 2018.10.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir definēt datu apstrādes hibrīdmodeli, kurš iekļauj relāciju datubāzu modeli aktuālo datu glabāšanai un NoSQL datu modeli vēsturisko datu glabāšanai, analizēt izveidotā hibrīdmodeļa izmantošanas iespējas uzņēmuma satura vadības sistēmās, kā arī izveidot un izvērtēt datu hibrīdmodeļa prototipu.

Publikācijas:
 • J. Rats. Developing and Evaluating ECM Data Persistence Architecture. Computing and Informatics, Vol 38 (2019 ), p. 454-472, doi: 10.31577/ cai 2019 2 454
 • J. Rats. Polyglot Persistence Architecture for Enterprise Content Management. Baltic Journal of Modern Computing, Vol. 6 (2018), No. 3, p. 304-319 https://doi.org/10.22364/bjmc.2018.6.3.06

Dinamiska lietotāja pieejas tiesību NoSQL datu modeļa definēšana un uz tā balstīta efektīva un droša pilnteksta meklēšanas algoritma izveide un analīze

2016.08. – 2017.10.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir izpētīt NoSQL tehnoloģiju piedāvātās iespējas realizēt uz elastīgām lietotāju pieejas tiesībām balstītus datu meklēšanas algoritmus un izveidot Uzņēmumu satura vadības sistēmu vajadzībām piemērotu drošu un efektīvu informācijas meklēšanas algoritmu.

Publikācijas:
 • J. Rats. Use of NoSQL Technology for Secure and Fast Search of Enterprise Data. Baltic Journal of Modern Computing, vol. 5 (2017) No. 2, p. 147-163, DI 10.22364/bjmc.2017.5.2.01, UT WOS:000405914500001.
 • J. Rats. Optimizing the Enterprise Search. Third International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (MCSI), Corfu, Greece, August 27-29, 2017.

Organizācijas biznesa procesus reglamentējošo normatīvo dokumentu automatizētas analīzes un atbilstības uzturēšanas iespēju izpēte

2014.05. – 2015.12.

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir izpētīt organizācijas satura vadības biznesa procesu modelēšanas iespējas un izstrādāt jaunu metodiku un prototipu progresīvai organizācijas satura vadības normatīvo dokumentu automatizētai analīzei un atbilstības uzturēšanai starp biznesa procesiem no vienas puses un normatīvajiem dokumentiem no otras.

Publikācijas:
 • I. Buksa. Business processes and regulations compliance management technology. IEEE 22nd International Requirements Engineering Conference (RE), 2014, Karlskrona, 25-29.08.2014, p. 489-493. DOI: 10.1109/RE.2014.6912304.
 • Survilo, L., Bukša, I., Gaidukovs, A., Shendryk, V. Analysis of Questionnaire Results in the Use of BP and ND in Public Administration. Applied Computer Systems. Vol.16, 2014, p. 97-104. ISSN 2255-8683. e-ISSN 2255-8691. Available from: doi:10.1515/acss-2014-0019, skat.: https://ortus.rtu.lv/science/en/publications/19857/fulltext.pdf

Perspektīvās datu vizualizācijas metožu izpēte biznesa procesiem nepieciešamo saistīto lielo datu analīzei

2013.10. – 2014.12.

Pētījuma mērķis:
 • izveidot datu analīzē efektīvi izmantojamus vizualizācijas modeļus;
 • definēt arhitektūru datu uzlabotās vizualizācijas sistēmas komponentēm – klasterēšanas tehnoloģijas un mākoņdatošanas sistēmai un bezshēmas datu glabātuvei;
 •  izvērtēt izveidotās arhitektūras un modeļu pielietošanas efektivitāti dažāda apjoma datiem un datu plūsmām.
Publikācijas:
 • J. Rats. NoSQL document datastore as a backend of the visualization platform for ECM system. WSEAS 9th International Conference on Computer Engineering and Applications (CEA ’15), Dubai, United Arab Emirates, February 22-24, 2015, p. 354-359

Dokumentu aprites biznesa procesu automatizācijas problēmu izpēte efektīvam darbam ar lieliem datu apjomiem

2013.01. – 2013.09.

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt jaunu metodiku Lielo datu dokumentu vadības sistēmas arhitektūras un lietotāja saskarnes izstrādei, kas izmantotu:

 • klasterēšanas tehnoloģijas un mākoņdatošanu, lai nodrošinātu lietotājiem interaktivitāti darbā ar dokumentu-orientētām IT sistēmām;
 • daudzaģentu sistēmas biznesa procesu datu paralēlai apstrādei;
 • dokumentu rangotas grupēšanas metodes.
Publikācijas:
 • J. Rats, G. Ernestsons. Using of Cloud Computing, Clustering and Document-oriented Database for Enterprise Content Management. The Second International Conference on Informatics & Applications (ICIA2013), Lodz University of Technology, Poland, September 23-25, 2013, p. 72-76, ISBN: 978-1-4673-5256-7, DOI: 10.1109/ICoIA.2013.6650232.
 • Juris Rats, Gints Ernestsons. Clustering and Ranked Search for Enterprise Content Management. International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation, Volume 4, Issue 4. Copyright © 2013. p. 20-31, skat.: http://www.igi-global.com/article/clustering-and-ranked-search-for-enterprise-content-management/106897

Pētniecība notiek IT Kompetences centra projektu ietvaros.

eraf