IT kompetences centrs atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”.

Projektā 2020. gada trešajā ceturksnī tiek turpināta visu apstiprināto pētījumu īstenošana un uzsākta viena jauna pētījuma īstenošana. Sagatavots un iesniegts piektais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan Padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Mazinot iespēju inficēties ar Covid-19, sanāksmes lielākoties notikušas pilnībā vai daļēji attālināti. Covid-19 radītie sarežģījumi atsevišķos gadījumos ir ietekmējuši pētījumu norises laika grafikus, bet kopumā pētījumu īstenošana nav būtiski ietekmēta.

AS “RIX Technologies” projekta ietvaros strādā pie pētījuma Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents”, kas ir uzsākts 2019. gada septembrī. Līdz 2020. gada trešajam ceturksnim ir pabeigta rūpnieciskā pētījuma fāze, jūlijā ir uzsākta eksperimentālās izstrādes aktivitāte “Lietotāju atbalsta viedā asistenta prototipa specificēšana un izstrāde”. Sīkāku informāciju par mūsu pētījumiem var atrast šeit.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ietvaros.