2020. gadā tiek turpināta visu sākotnēji apstiprināto pētījumu īstenošana, sagatavots un iesniegts jau trešais maksājuma pieprasījums, regulāri notiek gan zinātnisko virzienu vadītāju, gan padomes sēdes, kurās tiek izskatīts īstenoto pētījumu progress un sasniegtie rezultāti. Savukārt no 2019. gada vasarā izsludinātās jaunu pētījumu projektu atlases apstiprināti trīs jauni pētniecības projekti un apstiprināšanai ir iesniegts vēl viens pētījuma projekts.

RIX Technologies projekta ietvaros strādā pie diviem pētījumiem (detalizētāk par pētījumiem skatīt šeit).

  • Pētījums Nr. 1.2 “Lietotāju atbalsta viedais asistents” uzsākts 2019. gada septembrī. 2020. gada februārī ir pabeigta pirmā rūpnieciskā pētījuma aktivitāte “Viedo asistentu un saistīto tehnoloģiju izmantošanas pieredzes apkopošana un analīze” un tiek turpināts īstenot otro aktivitāti “Lietotāju atbalsta viedā asistenta modeļa izveide”.
  • Starpnozaru pētījums Nr. 1.10 “Dokumentu klasificēšanas, indeksēšanas un piešķiršanas automatizēta procesa modeļa izveide” uzsākts 2019. gada aprīlī. 2019. gada septembrī iri pabeigts rūpnieciskais pētījums un 2020. gada februārī ir pabeigta eksperimentālās izstrādes pirmā aktivitāte “Dokumentu viedās sistematizēšanas procesa prototipa specificēšana un izstrāde”. Ir uzsākta pētījuma noslēdzošā aktivitāte – izveidotā modeļa testēšana un aprobācija.

IT kompetences centrs projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īsteno atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ietvaros.

19.04.2020.