2016. gada 27. septembrī SIA „IT kompetences centrs” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēdzis līgumu par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (līguma Nr. 1.2.1.1/16/A/007) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” mērķis: paaugstināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares komersantu konkurētspēju, sadarbībā ar 5 nozares zinātniskajām institūcijām līdz 2018. gada 31. decembrim īstenojot vismaz 19 pētījumus Biznesa procesu analīzes tehnoloģiju un Dabīgās valodas tehnoloģiju jomās, lai to rezultātā vismaz 16 komersanti attīstītu un ieviestu ražošanā jaunus produktus un tehnoloģijas.

IT kompetences centra projekts paredz pētniecību viedās specializācijas jomas “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” sadaļā “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”. Pētījumi paredzēti virzienos “Dabīgās valodas tehnoloģijas” un “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, kas iekļaujas nozares attīstības stratēģijā definētajās viedās specializācijas jomās.

Projekta laikā plānota tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes, kā arī projekta vadība, tai skaitā pētījumu koordinēšana un sadarbības veicināšana starp nozares komersantiem un nozares zinātniskajām institūcijām.

Projekts uzsākts 2016. gada jūnijā un to plānots pabeigt līdz 2018. gada 31. decembrim, līdz ar to tā plānotais ilgums ir 2 gadi un 7 mēneši. Projekta plānotās izmaksas: €5’393’495,93, plānotais ERAF atbalsts €3’206’250,00.

Plānotie projekta rezultāti:

  • īstenoti 19 pētījumi, kuru rezultātā izstrādāti vismaz 19 jauni produkti vai jaunas tehnoloģijas,
  • 16 IKT nozares komersanti saņēmuši ERAF atbalstu, kā rezultātā paaugstinās to konkurētspēja.

RIX Technologies projekta ietvaros īsteno divus pētījumus:

  • Dinamiska lietotāja pieejas tiesību NoSQL datu modeļa definēšana un uz tā balstīta efektīva un droša pilnteksta meklēšanas algoritma izveide un analīze;
  • Relāciju/nosql datu apstrādes hibrīdmodeļa izmantošanas iespēju analīze efektīvas un elastīgas pieejas nodrošināšanai aktuālajiem un vēstures datiem.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” ietvaros.